آشنایی با شورا :

  • پرینت

 

اعضای دوره سوم شورای اسلامی شهرستان شهریار :

 

رضا افشار                  نماینده شورای اسلامی شاهدشهر

سید حسین ترابی         نماینده شورای اسلامی شهر باغستان

سید احمد موسوی        نماینده شورای اسلامی شهر شهریار

حجت اله خزایی          نماینده شورای اسلامی شهر وحیدیه

نبی اله قاسم زاده          نماینده شورای اسلامی شهر اندیشه

حسن فدایی                نماینده شورای اسلامی شهر فردوسیه

فریدون عطایی             نماینده شورای اسلامی صباشهر

محمد افشار                نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی شهریار

 

 

اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهرستان شهریار :

 

ابوالفضل تاجیک             نماینده شورای اسلامی شاهدشهر

خانم مریم زند                نماینده شورای اسلامی شهر باغستان

پرویز مرادی                  نماینده شورای اسلامی شهر شهریار

مسعود ناجی                  نماینده شورای اسلامی شهر وحیدیه

صادق جعفری               نماینده شورای اسلامی شهر اندیشه

بهروز بابالو                   نماینده شورای اسلامی شهر فردوسیه

ابراهیم سلطانمرادی         نماینده شورای اسلامی صباشهر

امین مروتی نیا               نماینده شورای اسلامی بخش مرکزی شهریار