• امروز چهارشنبه, 07 آبان 1399 - Wed 10 28 2020
 • لیست کمیسیونهای شورا

  کمیسیون های شورای اسلامی شهرستان شهریار

   

  الف : کمیسیون برنامه بودجه عمران

  ب: کمیسیون اجتماعی

  ج: کمیسیون حقوقی

   


  1- کمیسیون برنامه و بودجه عمران :

  سرکار خانم دکتر مریم زند بعنوان رئیس.

  جناب آقای صادق جعفری بعنوان نایب رئیس.

  جناب آقای مسعود ناجی بعنوان منشی.

   

  2- کمیسیون اجتماعی :

  جناب آقای ابوالفضل تاجیک بعنوان رئیس.

  جناب آقای ابراهیم سلطانمرادی بعنوان نایب رئیس.

  جناب آقای صادق جعفری بعنوان منشی.

   

  3-کمیسیون حقوقی :

  جناب آقای امین مروتی نیا بعنوان رئیس .

  جناب آقای پرویز مرادی بعنوان نایب رئیس .

  سرکار خانم دکتر مریم زند بعنوان منشی.